Gestelde Vragen

Wat te doen in geval van overlijden?Als het overlijden thuis plaatsvindt, moet u contact opnemen met de arts van de familie, die de dood zal constateren en de attestatie zal opstellen, om die vervolgens te overhandigen aan de begrafenisonderneming.

Zodra de arts de dood heeft geconstateerd, neemt u contact op met de begrafenisonderneming van uw keuze.

Als het overlijden heeft plaatsgevonden in een verpleeghuis of ziekenhuis, dan moet u contact opnemen met de begrafenisonderneming van uw keuze. Die laatste zal zich bezighouden met alle formaliteiten en met betrokken instituut.

Als het overlijden heeft plaatsgevonden op de openbare weg, neemt u contact op met de begrafenisonderneming van uw keuze, die zich zal bezighouden met alle administratieve formaliteiten.

Geen instituut, geen tehuis, geen enkele autoriteit kan u dwingen om een begrafenisonderneming te accepteren die u niet vrijelijk heeft gekozen.

De vrije keuze van de begrafenisonderneming is een recht dat door eenieder moet worden geëerbiedigd.

qui organiseIn het algemeen is het de familie of zijn het de naaste die zorgen dat de wensen van de overledene, uitgesproken of niet, worden gerespecteerd.

U bent ook vrij om bij leven de vertrouwenspersoon te kiezen die uw uitvaart organiseert.

Bij het ontbreken van naaste familie, kan de begrafenisonderneming ook die persoon vertegenwoordigen.

inhumation-incinerationIedereen moet zelf oordelen over de bestemming van zijn lichaam na zijn dood.

Dit is een keuze die het best bij leven kan worden gemaakt, om alle twijfel bij naasten uit te sluiten.

Er is niets droeviger dan het zien van een familie die wordt verscheurd door de beslissing over het lot van de lichaam van de overledene.

Deze keuze zal financiële gevolgen hebben waarop maar beter geanticipeerd kan worden, zoals bijvoorbeeld de kosten die zijn verbonden aan het kopen van een grafmonument of aan het onderhoud van het perceel.

inhumation cimetpleine-cavAls u wenst te worden begraven op een begraafplaats, zijn er drie mogelijkheden voor u:

Een gewoon graf:
Deze begrafenis in de grond is gratis voor zover u uw woonplaats had of overleden bent op het grondgebied van de gemeente.  Het graf wordt aan slechts één persoon ter beschikking gesteld voor een beperkte periode.

Een grondconcessie:
In dit geval koopt u bij de gemeente het gebruik van een terrein "de grond" met als doel er verschillende leden van de familie te begraven. De kostprijs verschilt bij elke gemeente en ook de duur is gedefinieerd in het gemeentelijk reglement.

Ten slotte wordt families soms gevraagd om de begraafplaats met een monument af te bakenen.

inhuma cimetiere-pleineterre-caveauDe grafkelder : 
U koopt u bij de gemeente het gebruik van een terrein om er een grafkelder van beton op te plaatsen die meerdere overleden kan herbergen. Elke gemeente heeft een speciaal reglement waarin de afmetingen van de grafkelders staan.

incinérationAls u gecremeerd wilt worden, zijn er meerdere bestemmingen mogelijk voor de as:

Het begraven van de as in een concessie, grafkelder of caverne, het bijzetten van de as in een columbarium van de begraafplaats van uw keuze:
Het gaat om een plaats die is bestemd voor een of meerdere urnen en waarvan de kosten en de duur verschillen bij elke gemeente,

Het begraven of de verstrooiing van de as op een plaats anders dan de begraafplaats :
Het begraven of de verstrooiing van de as is niet toegestaan op publiek terrein, met uitzondering van de gemeentelijke begraafplaats.
Voor iedere begraving of verstrooiing op een terrein waarvan de overledene eigenaar is, zal de gemeentelijke administratie een bewijs van eigendom eisen.
Als het terrein waarop de as van de overledene wordt begraven of verstrooid, niet zijn eigendom zijn, is een schriftelijke instemming van de eigenaar van het terrein vereist.

De verstrooiing van de as op het deel van de begraafplaats dat daarvoor bestemd is (verstrooiingsweide),

De verstrooiing van de as op zee op Belgisch territorium,

De teruggave van de as aan de familie :
De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor het respecteren van de wettelijke voorschriften betreffende deze materie.

successionDe termijnen voor het opstellen van de erfverklaring (voor overlijdens na 1 augustus 2012) zijn verschillend, afhankelijk van de plaats van overlijden:

  • 4 maanden, als de persoon is overleden in België,
  • 5 maanden, als de persoon is overleden in een ander Europees land,
  • 6 maanden, als de persoon is overleden buiten Europa.

quisuccesWanneer een persoon sterft, moeten de wettelijke erfgenamen (bij wet aangewezen) en/of legatarissen (bij testament aangewezen) van de overledene een erfverklaring laten opstellen door een competent registratiebureau.

Dit is verplichting die is opgelegd door de fiscale wetgeving, om de administratie de successierechten te laten innen.

De opstelling van de erfverklaring vereist een diepgaande kennis van het civiel en fiscale recht, de erfgenamen doen meestal een beroep op een competent persoon (bijvoorbeeld een notaris).

Als erfgenaam kunt u natuurlijk ook zelf de erfverklaring opstellen.

dépôtIn principe is het deponeren van een  erfverklaring verplicht.

De Administratie toont zich vrij soepel en eist geen verklaring als aan de 2 volgende vereisten is voldaan:

  • De successie van de inwoner van het koninkrijk omvat geen onroerend goed
  • Er zijn geen successierechten verschuldigd.

successAls de overledene in België woonde, moet hij worden gedeponeerd bij de bevoegde burgerlijke stand van de gemeente of de stad waar hij/zij de laatste woonplaats had.

Als de overledene in het buitenland woonde, moet men gaan naar de bevoegde burgerlijke stand van de gemeente of de stad waar zijn/haar gebouw(en) zich bevind(t)/(en).

don organe2Volgens de wet van 13 juni 1986 wordt elke Belg of voor ten minste 6 maanden geregistreerde buitenlander geacht donor te zijn.

Elke persoon die niet bij leven zijn tegenwerpingen heeft kenbaar gemaakt, wordt verondersteld in te stemmen met het wegnemen van organen na de dood: dit is het principe van de veronderstelde solidariteit.

 

 

 

 

De wet voorziet in feite in drie mogelijkheden:

  1. U stemt als zodanig in met de wet: dit is de situatie van veronderstelde toestemming. Indien verwijdering van organen is voorzien, kunnen familieleden in de eerste graad en de echtgeno(o)t(e) niettemin bezwaar maken tegen orgaandonatie. U wordt daarom geadviseerd om uw familie te informeren over uw positieve mening ten opzichte van orgaandonatie.
  2. don organeU wilt uw uitdrukkelijke bereidheid tonen om organen te doneren: ga gewoon naar uw gemeentehuis om een formulier in te vullen waarin wordt aangegeven dat u orgaandonor wilt zijn na uw dood. Uw familie zal zich niet kunnen verzetten tegen uw wil.
  3. U bent tegen orgaandonatie: gewoon ook een bezoek brengen aan uw gemeentehuis om een formulier in te vullen waarin wordt aangegeven dat u er tegen bent dat er organen worden verwijderd na uw dood. In dit geval kan uw familie niet instemmen met verwijdering.

corps sciencesIedereen die zijn lichaam wil doneren aan de wetenschap moet die wens vastleggen in een handgeschreven, gedateerd en getekend document.

De expressie van de wil moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Er moet er een kopie van worden gehouden en het originele exemplaar moet worden gestuurd naar het Universitair Ziekenhuis van zijn keuze.

Het ziekenhuis stuurt in het algemeen een ontvangstbevestiging of een fiche dat bij de identiteitskaart moet worden gevoegd, zodat de familieleden of de erfgenamen zijn geïnformeerd.

Bij de dood geven de familieleden een verklaring aan de gemeente en overhandigen de kopie van het document waarmee de overledene zijn bereidheid uitdrukt om zijn lichaam aan de wetenschap te doneren. Het betreffende ziekenhuis moet natuurlijk zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht: het overbrengen van de overledene mag ten laatste 48 uur na de dood plaatsvinden.

préparer avance funéraillesU bepaalt vrij tot in detail:

U bepaalt vrij tot in detail hoe uw uitvaart zal verlopen: Begrafenis of Crematie, keuze van het grafmonument, de cultus, de plaats, de doodskist, de ceremonie (civiel of religieus), de bloemen ...

Een rustig gevoel voor u en uw familie:

Door het vooraf organiseren van uw begrafenis, bespaart u uw familie en vrienden de moeilijke keuzes over het arrangement die genomen moeten worden op het moment van de dood.

Geen zorgen meer over de oplopende kosten van de uitvaart:

Wanneer u kiest voor een abonnement op een service die de uitvaart organiseert en financiert, hoeft u, noch uw familie zich geen zorgen meer te maken over de oplopende uitvaartkosten.

Voor alles wordt gezorgd:

Zodra u uw Conventie voor voorziene uitvaart heeft opgesteld, hoeft u zich nooit geen zorgen meer te maken over uw uitvaart. De uitvaartondernemer zal het respecteren van uw wil op een professionele en aandachtige manier garanderen.

Een conventie kan op elk moment worden gewijzigd:

Een flexibel contract: op elk gewenst moment kunt u het in alle vrijheid wijzigen of nieuwe wensen aangeven, die u gerespecteerd wilt zien.

Een unieke, persoonlijke Conventie:

Omdat ieder van ons uniek is en verschillend, heeft u de mogelijkheid om uw Conventie voor voorziene uitvaart zo maximaal mogelijk te personaliseren.

quel contratEr bestaan meerdere types contracten voor voorziene uitvaart:

Expressie van de wensen (gratis)

De Expressie van de wensen is een document dat op complete en uitputtende wijze alle wensen samenvat die u gerespecteerd wilt zien tijdens de uitvaart, maar dat niet voorziet in financiering daarvoor. U bepaalt vrij de details van hoe uw uitvaart moet plaatsvinden: Begrafenis of Crematie, de keuze van het grafmonument, de cultus, de plaats, de ceremonie (civiel of religieus), de bloemen, enz.

Contract met kapitaaldekking voor enkel de uitvaart

Een vaak maandelijkse betaling voor een beperkte duur van 10, 15 of 20 jaar, rekening houdend met het verzekerde bedrag, evenals de leeftijd op het moment van inschrijving. Deze bijzondere vorm van levensverzekering kan ook dekking omvatten van garanties voor assistentie en de repatriëring van het lichaam. Er bestaat een leeftijdsgrens om van deze formule te kunnen profiteren. De persoon die als begunstigde is aangewezen, kan naar eigen goeddunken beschikken over dit kapitaal.

Een eenmalige betaling of de betaling van een uitkering bij overlijden kan ook worden overwogen.

Een servicecontract met de financiering van de organisatie van de uitvaart

Dit contract wordt "contract uitvaartservices" genoemd.

In dit type contract wordt de organisatie van de uitvaart tot in elk detail behandeld en deze is gedekt door een maandelijkse of eenmalige betaling van de verzekering.

Voor dit type contract is er een bijgevoegde akte van een verzekeraar en een uitvaartondernemer. (Controleer of u de vrije keuze van ondernemer heeft).

Weiger contracten met de verplichting om een onderneming te accepteren die u niet kunt kiezen.

Uitvaartcontract waarvoor uzelf spaart

Zorg voor een spaarboekje of een bankrekening, welk een bedrag bevat dat gelijk is aan dat van de offerte. Inderdaad kunnen de uitvaartkosten en van het grafmonument worden betaald uit de eigen middelen van de overleden persoon. Na het aanvragen van een offerte bij uw uitvaartondernemer en het met zijn hulp opstellen van uw wensen, opent u een spaarboekje en stort daarop in op uw eigen tempo. Het enige nadeel van dit type contract is dat bepaalde financiële instellingen weigeren over te gaan tot betaling van de uitvaartrekening, vooral in geval van het ontbreken van wettelijke erfgenamen.

dernièrevoloEenieder kan bij leven zijn gemeente schriftelijk en uit eigen vrije wil informeren over zijn laatste wil, wat betreft wijze van uitvaart en de bestemming van de as.

De gemeentelijke administratie gaat vervolgens over tot de registratie van deze informatie in het Nationale persoonsregister.

Geen enkele persoon, zelfs niet de echtgeno(o)t(e), kind of ouder, kan tegen de uitgedrukte wil ingaan.

Deze verklaring kan worden gewijzigd zolang de betreffende in leven is.

Hij mag niet worden vernieuwd in het geval van verhuizing en biedt de beste veiligheid voor het respecteren van de laatste wil bij de dood.

acte-decesBij de service voor burgerregistratie van de gemeente waar het overlijden plaatsvond.